You are here

  • Sharebar

MDPT Geen ‘Black Box’; Transparante Verantwoording Gegarandeerd

WILLEMSTAD (RdK)  -- Refineria di Kòrsou (RdK) acht het van belang om het functioneren van het Multi Disciplinary Project Team (MDPT) toe te lichten naar aanleiding van recente discussies en mediaberichten.

Niet alleen is het MDPT geen black box, maar ook is de financiële verantwoording juist transparant. Verder boekt het projectteam concrete resultaten, voldoet het aan toepasselijke procedures en heeft het de financiële huishouding volledig op orde.

Voor het veilig stellen van de toekomst van de raffinaderij is het MDPT ingesteld door de Raad van Ministers. Daartoe werkt het MDPT concreet aan de modernisering van de raffinaderij in Emmastad, de positionering van Bullenbaai en de opzet van een Liquified Natural Gas (LNG) terminal. LNG vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen met 80% en is cruciaal voor een schone raffinaderij die voldoet aan internationale milieustandaarden.

De investering in de modernisering is geschat op USD 3.1 miljard en voor de LNG-terminal op circa USD 500 miljoen. Voor het realiseren van beide projecten werft het MDPT internationale partners. Het wervingsproces is delicaat en complex, en vergt grote zorgvuldigheid en discretie maar ook inzet van externe deskundigen. Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen: 32 potentiële investeerders voor de modernisering van de raffinaderij en 30 potentiële investeerders voor de LNG-terminal.

Financiën en verantwoording

In opdracht van de Raad van Ministers draagt RdK de kosten van MDPT. Voor een deugdelijke besteding van gelden zijn diverse ‘checks and balances’ ingebouwd. Zo verkrijgt MDPT pas middelen na goedkeuring van haar begroting door de Raad van Commissarissen van RdK. In de Raad zijn alle regeringspartijen vertegenwoordigd. Vervolgens houden Directie en Raad toezicht op de bestedingen aan de hand van periodieke verantwoordingen door MDPT. Daarnaast zijn de kosten van MDPT verantwoord in de jaarrekeningen van RdK. Hierop vindt jaarlijks accountantscontrole plaats door een externe accountant en een beoordeling door Stichting Overheids Accountantsbureau (SOAB). De definitieve goedkeuring van de kosten van MDPT volgt door de Raad van Ministers na hun instemming met de jaarrekening

Hiermee is een transparante verantwoording van de bestedingen gegarandeerd.

Budget en besteding

Het totale budget voor MDPT over 2014 en 2015 is ANG 10 miljoen. De totale kosten tot en met 2015 bedragen ANG 7.7 miljoen. Ter illustratie: de kosten vanwege de inzet van experts voor verlenging van het huidig huurcontract met PdVSA bedragen ANG 7.6 miljoen en zijn exclusief de kosten van Onderzoeks- en Onderhandelingscommisies, stuurgroepen en ingezette ambtenaren. Derhalve is er geen sprake van absurde budgetten en bestedingen door MDPT; zeker niet als ook rekening wordt gehouden met de complexiteit van de huidige projecten.