You are here

  • Sharebar

Derde CARAN-Conferentie Georganiseerd Door UoC

Derde CARAN-Conferentie Georganiseerd Door UoC

WILLEMSTAD (UoC) -- Afgelopen maandag is de derde editie van de CARAN-conferentie van start gegaan.

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez, gastvrouw van deze driedaagse conferentie, ontving deelnemers uit Suriname, de Caribische landen van het Koninkrijk, de eilanden van Caribisch Nederland en uit Nederland zelf. Zij confereerden over het Nederlands in het Caribisch gebied.

CARAN is de afkorting voor ‘Caribische Associatie voor Neerlandistiek’ en deze organisatie werd in 2011 opgericht tijdens de Caribische Conferentie Neerlandistiek, georganiseerd door de Universiteit van Aruba. De organisatie opereert met steun van de Taalunie (voorheen Nederlandse Taalunie) en heeft tot doel om kennis over het Nederlands in de Cariben uit te wisselen.

De conferentie opende met een inspirerende lezing van Roy Evers die samen met studente Chantally Bartholomeus een beeld schetste over de botsingen tussen het Nederlands van de Cariben en dat van Nederland en de gevolgen daarvan. Tijdens deze besloten conferentie werd onder meer van gedachten gewisseld over het thema ‘beleid’. De eerste dag van de conferentie was geheel gewijd aan een weergave van de stand van zaken in de deelnemende landen.

De delegatie uit Suriname, bestaande uit Hilde Neus, Marjorie Rotsburg, Welmoed Ventura, Usha Balesar en Helen Chang (namens de Taalunie) gaf een toelichting over de actuele ontwikkelingen in dat land, waar de regering op het punt staat om 21 talen uit te roepen tot nationale talen. Waarschijnlijk gaat bij referendum bepaald worden welke van die 21 talen een ‘hogere status’ krijgen naast het Nederlands en Sranan Tongo.

De positie van het Nederlands blijft onaangetast in Suriname vanwege het ‘bindend vermogen’ van deze taal onder de 23 talen die het land kent. Suriname kent inmiddels haar eigen variant van het Nederlands en de delegatie vroeg de Taalunie mee te denken over de vraag in hoeverre varianten van het Nederlands mogen en kunnen afwijken van het Europese Nederlands.

De delegatie van Curaçao, bestaande uit Ronald Severing, Liesbeth Echteld, Christa Weijer, Bernadette Berenos en Lisette Agatha, ging in op ontwikkelingen van de bachelor- en masteropleidingen in de vier talen die de UoC sinds 2008 verzorgt. Inmiddels zijn er een aantal afgestudeerden die veelal hun carrière succesvol startten of vervolgden in het onderwijs. Ook het ‘onderwijs op afstand’ waarbij studenten op Aruba en Bonaire via Blackboard het onderwijs volgden, is een succes. Deze afdeling leverde inmiddels 100 afgestudeerde leraren.

Van Aruba was er een vijfkoppige delegatie (Wim Rutgers, Eric Mijts, Merlynne Williams, Regine Croes en Kitty Groothuijse) die een toelichting gaf op de implicaties van meertaligheid op het eiland en de ‘scol multilingual’. Deze ‘scol multilingual’ is het project waarbij het onderwijs in de basis gestart wordt met de thuistaal van de meerderheid van de leerlingen, het Papiamento, als instructietaal, en vervolgens de drie andere talen die in Aruba een prominente rol spelen, Nederlands, Engels en Spaans, een voor een toegevoegd worden als talen die gehanteerd worden binnen het basisonderwijs. Andere onderwerpen die ter sprake kwamen, waren de toetsing Nederlands als Vreemde taal, meertalige taaltoetsing en het taalbeleid in het hoger onderwijs in Aruba.

Rhoda Arrindell vormde de eenkoppige delegatie uit St. Maarten. Zij ging in op recente ontwikkelingen in het taalbeleid, waarbij de weinig pragmatische keuze voor het Nederlands als overheersende onderwijstaal in scherpe bewoordingen ter discussie werd gesteld. Zij sprak een sterke voorkeur uit voor onderwijs in het Engels met Nederlands als vreemde taal.

Van de eilanden, die deel uitmaken van Caribisch Nederland (de voormalige BES-eilanden), was veel nieuws te melden als het gaat om taalbeleid. Voor Bonaire is zojuist een taaladvies uitgebracht door twee expertgroepen die pleiten voor een versterking van het Nederlands als onderwijstaal en een versterking van het Papiaments als ‘samenlevingstaal’, aldus Maritsa Silberie. De rapporten spreken van taalontwikkelend lesgeven in alle vakken en pleiten voor gelijkwaardigheid van beide talen, waarbij het Nederlands in de rol van onderwijstaal versterkt moet worden, terwijl het Papiaments extra aandacht zal krijgen in alle andere domeinen.

De expertgroepen hebben de gevolgen van deze adviezen geïnventariseerd en hun is gevraagd de ‘ideale situatie’ te schetsen, actiepunten, een route en tijdspad te formuleren.

Inmiddels hebben 14 van de 21 instellingen voor basis- en middelbaar onderwijs op de CN-eilanden het certificaat Basiskwaliteit van het Nederlands ministerie van OCW behaald.

Op St. Eustatius, met 4 basisscholen en 1 middelbare school, is men voortvarend aan de slag gegaan met het in 2014 ingezette beleid om het Engels de functie van instructietaal van het Nederlands te laten overnemen. Voor het Nederlands als vreemde taal is de methode ‘Nederlands onder de Zon’ ontwikkeld en de eerste ervaringen met deze – met hulp van de Taalunie ontwikkelde – methode zijn zeer positief.

Op Saba, met een school voor basis- en een voor middelbaar onderwijs werd al in 2007 de pragmatisch voor de hand liggende keuze gemaakt om het onderwijs in het Engels te verzorgen. Daar wordt net als op de andere bovenwinden ook via een ander systeem examen afgenomen. Die examens worden verzorgd door het Caribbean Exam Council.

De Curaçaose schrijver Eric de Brabander verzorgde op maandagavond een interessante lezing getiteld 'Feiten en fictie in de roman'. Eric de Brabander schreef de romans Het hiernamaals van Doña Lisa (2009), Hot Brazilian Wax en het requiem van Arthur Booi (2011) en De supermarkt van Vieira (2013). Tijdens zijn lezing ging Eric de Brabander in op het spanningsveld tussen feiten als basis voor een roman en de fictieve inkleuring door de schrijver.

Op de tweede dag van de conferentie werden werksessies georganiseerd rond luistervaardigheidsonderwijs, literatuuronderwijs en grammaticaonderwijs. De dag werd afgesloten met een discussie over de positie van het Nederlands in de Caribische multilinguale samenleving.

De volgende conferentie van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek zal plaatsvinden in november 2017 aan de Universiteit van Aruba.

De delegaties van docenten Nederlands uit het hoger onderwijs in het Caribisch gebied verenigd in de Caribische Associatie voor Neerlandistiek wisselden met elkaar van gedachten tijdens de CARAN-conferentie op de University of Curaçao. Er waren vertegenwoordigers van alle Caribisch Nederlandse eilanden, Suriname en Nederland.